Naraštaj

Tamburica Uzlop se trudi za naraštaj za tamburaški ansambel i utemelji redovito dičje grupe. Svako drugo/treto ljeto se pozovu dica početo od sedam ljet na sudjelivanje u mladoj grupi.

Cilj djela s dicom nije samo da se nauču note i tehniku tamburanja nego da se napravi cijeli dičji tamburaški orkestar, ki je u stanju svirati sve potribne instrumte i glase i tako more i samostalno nastupati. A isto tako važno kao muzika i tanac je u dičjoj grupi hrvatska rič. Zato se pri djelu s dicom svenek gleda i na gajenje hrvatskoga jezika.

Dica se vježbaju narodne jačke ali i male koncertne kompozicije a polagano se nauču i koreografije narodnih tancev, tako da budu dobro pripravna za korak u „veliku grupu“.

Trenutno ima Tamburica Uzlop dvi dičje grupe, jedna postoji od ljeta 2012. i ima 12 članov, 5 dičakov i 7 divičic, a druga grupa postoji od ljeta 2015. i ima 11 članov, 6 dičakov i 5 divičic. Dica imaju vlašću nošnju, istu kao i veliki tamburaši. Dičje grupe probaju jednoč u tajednu i se uču različne narodne jačke, male koncertne kompozicije i tance.

Tamburica Uzlop ima jos jednu posebnu naraštajnu grupu, i to grupu odrašenih, ki se kanu isto naučiti tamburanje. Grupa postoji od ljeta  2014. i ima 10 članov.

Peljanje:

    • Ljuba Szinovatz
    • Alexandra Presich
    • Christiana Dannenmaier

Pitanja na: info@tamburica-uzlop.at